مباحث تخصصی علوم زمین+ سوالات چندین دوره کارشناسی ارشد زمین شناسی

برکیوپودهای مفصل داررینکونلید

ولرلا Wellerella (2a-c)

 

 

برکیوپودهای مفصل داراورتید

ریپدوملا Rhipidomella (2a-b, 4a-b)

 

برکیوپودهای بی مفصل لینگولید

لینگولا


 

راسته ی مولوسکا(نرم تنان):

گستره ی وسیعی از نرم تنان و از سه زیر راسته ی (subphyla)آن، هم در سنگ های دریایی وهم درسنگ های غیر دریایی یافت شده است.

گاستروپودا Gastropoda

آمفیک فا (تصویر بالا Amphicpha (1a-c

آنتراکوپوپا(تصویربالا Antracopupa (2

بلروفون(تصویر بالا Bellerophon (8a-c

کیم توسپیرا(تصویربالا Cymtospira (3a-c

ائومفالوس(تصویربالا Euomphalus  (15a-c

لپتوزیگا(تصویرپایین Leptozyga (10

میکوس پیرا(تصویربالا Meekospira (5

فارکیدونتوس(تصویربالا Pharkidontus (4a-b

فیما توپلورا(تصویرپایین Phymatopleura (7

شان سیلا(تصویربالا Shansiella (9

سولنس کیوس(تصویرپایین Soleniscus (9

ترپوس پیرا(تصویرپایین Trepospira (12

ورتنیا(تصویرپایین Worthenia (14a-b

 


 

 

 


 

پلسی پودا Pelecepoda

آکانتوپکتن(تصویربالا Acanthopecten (23

ای وی کولوپکتن(تصویرپایین 12وتصویر بالا Aviculopecten (14a-b

کینو میا(تصویربالا Chaenomya (15a-b

کلینو پیستا(تصویر بالا Clinopistha (12a-b

ادموندیا(تصویر Edmondia (9a-b

لیما(تصویربالا Lima (7

نوکلوپسیس(تصویربالا Nucolopsis (6a-b

نوکولانا(تصویرپایین Nuculana (4a-b

اورتومیالینا(تصویربالا Orthomyalina (24

پالیونیلا(تصویربالا Palaeoneila (1

پاراللودان(تصویربالا Parallelodon (10

پسودومونوتیس(تصویرپایین Pseudomonotis (8

اسکیزودوس(تصویرپایین

Schizodus (5

 


 

 

 


سفالوپودا(رده ی سرپایان) Cephalopoda

براکی سیکلوسراس Brachycycloceras

دوماتوسراس Domatoceras

ائواسیانیتس Eoasianites

لیروسراس Liroceras

متاکوسراس Metacoceras

مورئوسراس Mooreoceras

پسودورتوسراس Pseudorthoceras

تاینوسراس Tainoceras


راسته ی خارپوستان Echinodermata

خارپوستان ممکن است درسنگ های دریایی دراین ناحیه به چشم بخورند.

کلومنالس کرینوئید Crinoid columnals

دلوکرینوس Delocrinus

اندلوکرینوس Endelocrinus

سینتو ماسپینا Syntomaspina

                                              

 


 

+ نوشته شده در  24 Mar 2008ساعت 7 AM  توسط مهدی داودی(کارشناس ارشد چینه فسیل) | 

راسته ی بند پایان Arthropoda:

تری لوبیت های بسیارنادری ممکن است در سنگ آهک های دریایی دربرخی مناطق از پنسیلوانیا یافت شوند.(تصویر بالا)

 

قطعاتی از حشرات نیز ممکن است که در شیل های غیر دریایی ،مخصوصا در قسمت های فوقانی لایه های زغالی  (دو تصویر بالا)و

بیشتر در موارد زیر مشاهده شده اند:

1 – شیل های منطقه ی زغالی باکرستون Bakerstown

2 -شیل های بالا که متعلق به آهک های منطقه ی  دوکوسن Duquesne

3– شیل های بالا که متعلق به منطقه ی زغالی وینس بورگ Waynesburgh

4- قسمت فوقانی شیل های نازک لایه ی زغالی که در زیر آهک ها ی رود خانه ی براش Brush

 

بیشتر استراکودها به فراوانی در تمام آهک های غیر دریایی دیده شده اند.دارای اندازه ای بسیار کوچک تا حد بین 1-2میلی متر می باشند.(دوتصویر پایینی )

 


 

برای کسب اطلاعات بیش تر به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://www.uni-muenster.de/GeoPalaeontologie/Palaeo/Palbot/seite7.html

 

+ نوشته شده در  23 Mar 2008ساعت 7 AM  توسط مهدی داودی(کارشناس ارشد چینه فسیل) | 

فسیل های مهره داران

دندان،ستون فقرات،استخوان هاو دیگر چیز های قابل قیاس

مجموعه ی حیات درآب های شورکم عمق و آب های شیرین وآب های دریاچه ای شور به وسیله ی آثاردندان،ستون فقرات،استخوان هاو دیگر چیز ها قابل تثبیت هستند.دندان های یافت شده  دارای اندازه ای بین حداقل کم تراز یک سانتی متر وحداکثر بیش تر از 2-3سانتی متر می باشند.(مانند دوتصویر زیر)

 

 

اتفاقا بخش اعظم استخوان های ماهی های یافت شده را می توان درآهک های غیردریایی دوکوسن Duquesneمشاهده نمود،که دارای استخوان ماهی های شش دار ی مثل مونوگاهلا Monongahelaوساجنودوس Sagenodusمی باشند.

به عبارت دیگر به سختی ودرموارد نادر می توان استخوان های دوزیستان وخزندگان را یافت نمود.اگرچه تقریباتمام سازند های غیر دریایی ممکن است دارای فسیل های مهره داران باشندو شامل موارد زیرنیز می باشند:

-لایه های قرمز پیتسبورگ Pittsburghدردره ی روخانه ی لاک پشت Turtle نزدیک پیت کیرن Pitcairn (نهنگ های پستانداری مشابه خزندگانی به نام ادافوزاروس Edaphosaurusودوزیستان عظیم الجثه ای به نام اریوپس Eryops)

-آهک های خاکستری که فقط درزیرلایه های زغالی منطقه ی پیتس بورگ Pittsburgh می باشند(دوزیستانی مانندساجندوس Sagendusواورتوکانتوس Orthocanthus)

-آهک ها ی آب های شیرین مونوگاهلا Monongahela وگروه های دانکارد Dunkardفسیل های گیاهی


 

فسیل های گیاهی دراین ناحیه شامل:تنه ها ،ساقه ها،شاخه ها ، برگ ها،میوه هایا مخروط ها ،دانه ها وریشه ها ی انواع گونه های مختلف است.دوتصویر بالا

هرچند که تنوع فسیل ها ممکن است با تنوع اسمی آن ها هم راه باشد لکن آن ها بیان گر بخش های مختلف یک گیاه را هستند.به عنوان مثال در مقایسه ی درختی می توان لپیدودندرون Lepidodendronرانام بردکه مشخصه ی ویژه ی آن داشتن طرح لوزی شکل برروی سطح تنه ی این درخت می باشد.دیگرقسمت های دیگر این درخت شامل:

لپیدوفیلوئیدس Lepidophylloides(برگ ها) استیگ ماریا(ریشه ها) Stigmaria لپیدواستروباس(مخروط) Lepidostrobus ولپیدواستروبوفیلوم Lepidostrobophyllumمی باشد.


توضیحات بیش تر راجع به لپیدودندرون
گياهي درختي که ارتفاعآن به 30 متر نيز مي رسد و قطر آن 60 سانتيمتر بوده است .در راس ساقه و در انتهاي شاخه هاي جوان برگ ها به صورت فشرده و فلسي و مارپيچي روي ساقه قرار مي گيرند .اغلب داراي يک رگبرگ مياني بوده و پس از ريزش اثر برگ بر روي ساقه باقي مي ماند. بيشترين بخش فسيل شده ساقه اين گياه است . که اثر برگ پس از ريزش به صورت لوزي شکل باقي مي ماند. برگ ها در اين گياه تحت نام لپيدوفيلوئيدس و اندام هاي زايا لپيدواسترابوس ناميده مي شوند. از بخش هاي ديگر که به صورت فسيل شناسايي شده استريشه اين گياه است که ريشه در اين گياه ديکوتومي بوده و در سطح آن حفرات کروي مشاهده مي شوند و تحت عنوان استيگماريا (
stigmaria )ناميده مي شود . حداکثر گسترش اين جنس در وستفالين مي باشد .

دیگر فسیل های گیاهی که دراین منطقه بیش تر به چشم می خورند عبارتند از:سیژیلاریا(درمقیاس درختی) Sigillariaکوردایتس Cordaites،کالامیتس Calamitesاسفنوفیلیوم Sphenophyllum،سارونیوس Psaronius(یک سرخس واقعی دارای برگ های پکوپتریس)،مدلوسا Medullosa (یک سرخس دانه دارای برگ های نوروپتریس و آلتوپتریس)وغیره.

 


توضیحات بیش ترراجع به اسفنوفيلوم :

Sphenophyllumاسفنوفيلوم،سنگواره گياهي (از گروه اسپينوفيدهايا دم اسبيان)

غالبا برگ هاي اين گياه به صورت فسيل محفوظ مي ماند گسترش زماني آن دونين تا پرمين مي باشد .ساقه ها در اين جنس غالبا پر مي باشند و برگ ها حلقوي هستند. و تعداد برگ ها 6 عدد است ولي در برخي نمونه ها تا 30 عدد نيز گزارش شده است . تعداد برگ ها اغلب مضربي از 3 مي باشد.برگ ها در قاعده کم عرض و در انتها پهن تر مي باشند و انتهاي برگ ها مضربي از قاعده برگ خارج مي شوند. سپس ديکوتومي و منشعب مي شوند. اگر انتهاي برگ دندانه دار باشد . در هر دندانه يک رگبرگ قرار مي گيرد. در برخي مواردپلي مورفيسم ( چندشکلي ) در برگ هاي اين جنسمشاهده مي گردد. و نيز در روند تکاملي برگ ها در اشکال ابتدايي بريدگي برگ ها بيشتر و در روند تکاملي به برگ ها در اشکال ابتدايي بريدگي برگ ها بيشتر و در روند تکاملي به برگ هاي فاقد بريدگي هستند تبديل مي گردند.


Pecopteris پکوپتريس ،سنگواره گياهي از گروه پترويدوفيلا petridophyla

سن وستفالين _ پرمين دارد . راشيز اصلي ضخيم و پينول ها متصل به راشيز فرعي هستند . روي راشيز اصلي خطوط طولي ديده مي شود . پينول ها متصل به راشيز با تمام عرض قاعده هستند و انتهاي پينول ها اغلب گرد و در برخي موارد حاده و کناره هاي پينول کامل تقريبا موازي و صاف و به ندرت حالت دندانه دار دارند. رگبرگ مياني تا انتهاي پينول مشخص است و رگبرگ هاي جانبي مي توانند ساده يا ديکوتومي شوند (ديکوتومي شدن در اين جنس فقط يکبار است )به ندرت حاشيه پينول ها به صورت دندانه دار مشاهده مي شوند. پينول ها تقريبا به صورت عمود نسبت به راشيز قرار مي گيرند و در يک فاصله طولاني اندازه پينول ها يکسان مي باشد. پينول ها مي توانند کاملا آزاد باشند يا در قسمتي از طول خود به هم متصل باشند. شرايط مناسب براي رشد گياهان در کربونيفر بالايي _ پرمين ايران به دليل محيط دريايي مناسب نبوده است.

Neuropteris  نوروپتريس،سنگواره گياهي از گروه پترويدوفيلا petridophyla

سن ترياس بالايي و ژوراسيک بالايي راداراست . فروند بي پنه و پينول هاي مثلثي و اِيگول دارد. متصل با تمام پهناي قاعده و دکورانت ( موج دار ) است . حاشيه پينول ها کامل يا دندانه دار و خميده به سمت جلو و در برخي موارد انتهاي پينول ها گرد و يا تيز مي باشد.از نظر سيستم رگبرگي ،رگبرگ مياني کاملا مشخص و رگبرگ هاي جانبي ديکوتومي هستند که يک يا دو بار ديکوتومي مي شوند .

Alethopteris آلتوپتريس،سنگواره گياهي (از گروه پترويدوفيلا petridophyla                       

به سن وستفالين _ استفانين مي باشد . راشيز اصلي و فرعي وجود دارد و پينول ها خطي سر نيزه اي و متصل به راشيز با تمام پهناي قاعده مي باشند و در قاعده متصل به هم هستند و اغلب دکورانت ( موج دار ) و رگبرگ مياني کاملا مشخص است .رگبرگ هاي جانبي ساده يا ديکوتوم هستند رگبرگ ها نازک و متراکم و انتهاي رگبرگ هاي جانبي نزديک لبه پينول حالت قائم به خود مي گيرد . در قسمت دکورانت رگبرگ هايي وجود دارند که به طور مستقيم از راشيز منشا مي گيرند.

درتصاویرسمت راست قسمت عمده ی فسیل های گیاهی را که می توان دراین ناحیه یافت به تصویرکشیده شده است.

 

 

 


+ نوشته شده در  22 Mar 2008ساعت 5 AM  توسط مهدی داودی(کارشناس ارشد چینه فسیل) | 

Neuropteris  نوروپتريس،سنگواره گياهي از گروه پترويدوفيلا petridophyla

سن ترياس بالايي و ژوراسيک بالايي راداراست . فروند بي پنه و پينول هاي مثلثي و اِيگول دارد. متصل با تمام پهناي قاعده و دکورانت ( موج دار ) است . حاشيه پينول ها کامل يا دندانه دار و خميده به سمت جلو و در برخي موارد انتهاي پينول ها گرد و يا تيز مي باشد.از نظر سيستم رگبرگي ،رگبرگ مياني کاملا مشخص و رگبرگ هاي جانبي ديکوتومي هستند که يک يا دو بار ديکوتومي مي شوند .

Alethopteris آلتوپتريس،سنگواره گياهي (از گروه پترويدوفيلا petridophyla                       

به سن وستفالين _ استفانين مي باشد . راشيز اصلي و فرعي وجود دارد و پينول ها خطي سر نيزه اي و متصل به راشيز با تمام پهناي قاعده مي باشند و در قاعده متصل به هم هستند و اغلب دکورانت ( موج دار ) و رگبرگ مياني کاملا مشخص است .رگبرگ هاي جانبي ساده يا ديکوتوم هستند رگبرگ ها نازک و متراکم و انتهاي رگبرگ هاي جانبي نزديک لبه پينول حالت قائم به خود مي گيرد . در قسمت دکورانت رگبرگ هايي وجود دارند که به طور مستقيم از راشيز منشا مي گيرند.


 

+ نوشته شده در  21 Mar 2008ساعت 5 AM  توسط مهدی داودی(کارشناس ارشد چینه فسیل) | 
فسیل ها ی جنوب غربی پنسیلوانیا

سنگ های موجود در جنوب غرب پنسیلوانیا دارای گستره ی عظیمی از فسیل های مهره داران ،بی مهرگان ،گیاهان و آثار فسیلی می باشد. درزیر یک مرور کلی سیستماتیک  بر انواع فسیل های یافت شده در پنسیلوانیا را بیان خواهیم کرد.   فسیل های بی مهره راسته ی کنیدریا (مرجان ها ) فقط یک جنس از مرجان ها  در سنگ های دریایی در جنوب غرب پنسیلوانیا یافت شده است: لوفودوفیلیدیوم (استرئوس تیلوس) Lophodophyllidium (Stereostylus)

http://www.geology2.pitt.edu/GeoSites/coral.jpg

راسته ی بریوزوآ

فقط دونوع از بریوزوآ ها را در سنگ ها ی دریایی جنوب غربی پنسیلوانیا می توان مثال زد: رومبوپورا Rhombopora سپتوپورا Septopora

راسته ی برکیوپودا(بازوپایان):

گستره ی وسیعی از برکیوپودا ها در سنگ های دریایی یافت شده اند

  برکیوپودهای مفصل دار استروفومنید

چونتس( تصویربالا Chonetes (6a-c دربیا( تصویرپایین Derbyia (1a-d, 4a-b, دیکتیوکلوس توس( تصویربالا Dictyoclostus (4a-e, جورسی نیا( تصویربالا Juresania (11a-b, 14a-b لینو پروداک توس( تصویربالا Linoproductus (9a-b, میکلا(تصویر زیر Meekella (3a-c

برکیوپودهای مفصل دار اسپیریفرید

کامپوزیتا(تصویر وسط )Composita کروریتیس( تصویر پایین(5a-c    Crurithyris هاس تدیا(تصویر بالا Hustedia (5a-c نئواسپی ریفر(تصویر پایین Neospirifer (1a-c, 2a-b پانکتوس پیریفر(تصویربالا                                         Punctospirifer (4a-b 

+ نوشته شده در  1 Jan 1900ساعت 0 AM  توسط مهدی داودی(کارشناس ارشد چینه فسیل) | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو وبلاگ
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ

پیوندهای روزانه
اولین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی ایران
اکتشاف ژئوشيميايي اورانيوم
سنگهاي ساختماني
سنگ هاي رسوبي ايران
نفت
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
87/12/01 - 87/12/30
87/11/01 - 87/11/30
87/09/01 - 87/09/30
87/04/01 - 87/04/31
87/02/01 - 87/02/31
87/01/01 - 87/01/31
86/12/01 - 86/12/29
86/11/01 - 86/11/30
86/10/01 - 86/10/30
86/09/01 - 86/09/30
86/08/01 - 86/08/30
86/05/01 - 86/05/31
86/04/01 - 86/04/31
85/11/01 - 85/11/30
85/10/01 - 85/10/30
83/02/01 - 83/02/31
78/10/01 - 78/10/30
لیست موضوعات ومطالب
کپه داغ ماگماتیسم پلوتونیسم تکتونیک چینه شناسی و..
نمونه سوالات کنکور کارشناسی ارشد زمین شناسی
نمونه سوالات کارشناسی ارشد زمین شناسی ایران
نمونه سوالات کارشناسی ارشد زمین شناسی(رسوب شناسی)
نمونه سوالات کارشناسی ارشد زمین شناسی(ژئوشیمی)
نمونه سوالات کارشناسی ارشد زمین شناسی(اقتصادی 85)
نمونه سوالات چهارگزینه ای دیرینه شناسی1(ماکروفسیل)
برخی از منابع احتمالی آزمون کارشناسی ارشد89
نمونه سوالات کارشناسی ارشد زمین شناسی(ایران 85)
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد سال 1376سری اول
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد سال 1376سری دوم
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد سال 1377سری اول
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد سال 1377سری دوم
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد سال 1378سری اول
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد سال 1378سری دوم
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد سال 1379سری اول
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد سال 1379سری دوم
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد سال 1380سری اول
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد سال 1380سری دوم
سنجش از راه دورRemote sensingچیست؟
ژئومورفولوژی
زمین شناسی زغال سنگ ها از معدن تا صنعت
وضعيت كاريابي واستخدام زمين شناسان
سوالات کنکور(طنز)
درآمدی بر ماگماهای آذرین
زمین شناسی ساختمانی وتکنونیک
تاریخچه و تئوری ﮊئوسنکلینال
گالری تصاویر از فسیل ها
سنگ‌هاى آتشفشانى کرتاسه درایران
فسیل شناسی
چرخه ی حیات
خلاصه ای ازبلور شناسی
مروری برجنگل های کربونیفر
فسیل ها ی جنوب غربی پنسیلوانیا
مختصری راجع به ژئوشیمی
آتشفشان چیست؟
پیوندها
وبلاگ مباحث تخصصی زمین شناسی
این هم وبلاگی جالب راجع به کامپیوتر
تصاویر کانی ها
بازارسنگ ایران
تصاویر هوایی مناطق مختلف زمین
پهنه هاي برشي
وبلاگ تخصصی معدن
تلفيق نقشه هاي زمين شناسي
وبلاگ مهندس سيد مجيد ميركاظميان
مباحث علم ژئوشيمي + گزارش كار آزمايشگاه شيمي عمومي 1
طنز(پیامد های زلزله در نقاط مختلف دنیا)
فروشگاه الکترونیکی 24
وبلاگ زمین شناسی کاربردی دانشگاه صنعتی شاهرود
وبلاگ زمين شناسي زنجان
انجمن علمی زمین شناسی دانشگاه آزاد شیراز
وبگاه زمین شناسان
دانشجويان زمين شناسي دانشگاه باهنر كرمان
وبلاگ انجمن علمي زمين شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري
بچه های زمین شناسی ورودی 89 دانشگاه دولتی شیراز
بچه های زمین شناسی ورودی 89 دانشگاه تبریز
زمین شناسی دانشگاه ازاد زاهدان
وبلاگ زمین شناسی مسعود تجویدی دانشجوی پیام نورکرج
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM