مباحث تخصصی علوم زمین+ سوالات چندین دوره کارشناسی ارشد زمین شناسی
۲۶-      کدام یک از رده های زیر از پست ترین رده های نرم تنان محسوب می شوند؟

1)      آمفی نورا

2)      پلسی پودا

3)      گاستروپودا

4)      سفالو پودا

۲۷-      کدام یک از جنس های زیر به طریق جلدی تنفس می کند؟

1)      کیتون

2)      دنتالیوم

3)      پکتن

4)      کونوس

۲۸-      کدام رده دارای پاهای تبر مانند است؟

1)      سفالوپودا

2)      آمفی نورا

3)      گاستروپودا

4)      پلسی پودا

۲۹-      کدام ماهیچه به بسته شدن صدف پلسی پودها کمک می کند؟

1)      تعدیل کننده

2)      ددوکتور

3)      آدوکتور

4)      هرسه مورد

۳۰-      سینوس پاله آلی مشخص کننده کدام بخش از صدف پلسی پودا می باشد؟

1)      جلویی

2)      عقبی

3)      پشتی

4)      شکمی

۳۱-      جنس آرکا دارای کدامیک از دندان بندی های زیراست؟

1)      تاکسودونت

2)      دیزودونت

3)      شیزودونت

4)      ایزودونت

۳۲-      دندان بندی شیزودونت درکدام جنس دیده می شود؟

1)      پکتن

2)      اسپوندیلوس

3)      آرکا

4)      تریگونیا

۳۳-      رادیولیتس متعلق به کدام یک از رده های جانوری زیر است؟

1)      بازوپایان مفصل دار

2)      پلسی پودهای ایزودونت

3)      پلسی پودهای پاکیودونت

4)      گاستروپودآ

۳۴-      کدام یک از پلسی پودهای زیر به طور حفار زندگی می کنند؟

1)      متیلوس

2)      ونوس

3)      پکتن

4)      تارت

۳۵-   کدام رده از نرم تنان به طرق مختلف زندگی می کنند؟

1)      آمفی نورا

2)      اسکافوپودا

3)      گاستروپودا

4)      سفالوپودا

۳۶-   حاشیه خارجی دهانه صدف گاستروپودا چه نام دارد؟

1)      پریستوم

2)      هولوستوم

3)      اسپایر

4)      ستونک

۳۷-   کدام یک از گاستروپودهای زیر متعلق به راسته مزوگاستروپودا می باشد؟

1)      ولوتا

2)      کونوس

3)      سیپره آ

4)      بلروفون

۳۸-   کدام یک از گاستروپودهای زیردارای شُش است؟

1)      حلزون

2)      سیپره آ

3)      کونوس

4)      پاتلا

۳۹-   کدام یک از اندام های زیر در حرکت سفالو پودها دخالت دارد؟

1)      بازوها

2)      سر

3)      پرده بدنی

4)      هیپونوم

۴۰-   صدف هایی از سفالوپودها که بخش شکمی آن ها برروی سطح محدب وخارج صدف قراردارد چه نامیده می شوند؟

1)      اگزوگاستریک

2)      آندوگاستریک

3)      راست گرد

4)      چپ گرد

۴۱-   خط درز عبارت است از:

1)      فاصله بین سپتاها

2)      اثر سپتا برروی سطح خارجی

3)      بخش مرکزی صدف

4)      مرکز صدف

۴۲-   درکدام انواع خط درز ها ،سدل ولوب دندانه داراست؟

1)      گونیاتیت

2)      سراتیت

3)      آمونیت

4)      نوتیلوئیدی

۴۳-   سیفون خارجی دربرگیرنده کدام یک از اعضای زیر می باشد؟

1)      حجره ودیواره

2)      سپتا وحجره

3)      گردن سپتا وسپتا

4)      گردن سپتا وحلقه های رابط

۴۴-   درپوش آمونیت ها چه نام دارد؟

1)      هود

2)      آپتی کی

3)      سیفون

4)      دهانه

۴۵-   آمونیت ها از کدام جنس منشا گرفته اند؟

1)      نوتیلوس

2)      سراتیت

3)      مونوفیلیت

4)      گونیاتیت

۴۶-   بخش اصلی صدف در بلمنوئید ها چه نام دارد؟

1)      فراگموکن

2)      روستر

3)      پرواستراکم

4)      اپی رستر

۴۷-   کدام یک از اشکال زیر از سفالو پودهای دوبرانشی عهد حاضر محسوب می شود؟

1)      آمونیت

2)      سراتیت

3)      گونیاتیت

4)      سپتا

۴۸-   اختاپوس دارای چند بازو می باشد؟

1)      هشت

2)      شش

3)      دو

4)      چهار

۴۹-   کدام رده از نرم تنان منحصرا دریایی هستند؟

1)      گاستروپودها

2)      پلسی پودا

3)      سفالوپودا

4)      هرسه مورد

پاسخ نامه

26-   1

27-   2

28-   4

29-   3

30-   2

31-   1

32-   4

33-   3

34-   4

35-   3

36-   1

37-   3

38-   1

39-   4

40-   1

41-   2

42-   3

43-   4

44-   2

45-   3

46-   1

47-   4

48-   1

49-   3

 

۶۵-   اسکلت غشایی درکدام شاخه جانوری وجود دارد؟

1)      بازوپایان

2)      نرم تنان

3)      خارپوستان

4)      کیسه تنان

66-   فشارآب درخارپوستان توسط کدام یک از اندام های زیر کنترل می شود؟

1)      مجرای شعاعی

2)      آمپوله

3)      پاهای لوله ای

4)      مجرای حلقه ای

67-   پاهای لوله ای خارپوستان درکجا قراردارند؟

1)      طرفین پلاکهای اینتر آمبولاکرال

2)      ماملون

3)      توبرکول

4)      منافذ طرفین آمبولاکرال

68-   کدام یک از اندام های زیر وظیفه حفظ تعادل خارپوستان ثابت را برعهده دارد؟

1)      اندام حجره حجره شده

2)      پریستوم

3)      مادره پورایت

4)      پلاک های چشمی

69-   صفحات اینفرا بازال درکدام بخش از ساختمان صدف خارپوستان ثابت وجود دارد؟

1)      ساقه

2)      فنجان

3)      ریشه

4)      هرسه مورد

70-   مبنای تقسیم بندی خارداران به انواع منظم ونامنظم چیست؟

1)      وضعیت پلاک های چشمی

2)      وضعیت قله

3)      وضعیت دهان ومخرج

4)      نحوه زندگی

71-   صدف کدام خارپوست درسطح زیرین مسطح ودرسطح فوقانی محدب وتقریبا پنج ضلعی است؟

1)      سیداریس

2)      میکراستر

3)      کلیپ استر

4)      مارسانان

72-   کدام جنس از خارپوستان زیربه طریق ثابت زندگی می کنند؟

1)      کلیپ استر

2)      سیانوکرینوس

3)      میکراستر

4)      سیداریس

73-   کدام جنس از لاله وشان دررسوبات ژوراسیک گسترش چشم گیری دارند؟

1)      میکراستر

2)      آنکرینوس

3)      سیانوکرینوس

4)      پنتا کرینوس

74-   کدام گروه از خارپوستان زیر منحصرا درپالئوزوئیک می زیسته اند؟

1)      سیستوئید ها

2)      کرینوئید ها

3)      ستلروئیدها

4)      اکینیدها

75-   کدام صفت همی کورداتاها ،شبیه به مهره داران است؟

1)      وجود اندامی شبیه به نخاع

2)      ترکیب شیمیایی اسکلت

3)      نحوه زندگی

4)      روش تکثیر

76-   حفره بدنی مشخصه کدام شاخه جانوری است؟

1)      کیسه تنان

2)      بازوپایان

3)      نرم تنان

4)      همی کورداتا

77-   اسکلت گراپتولیت چه نام دارد؟

1)      سیکولا

2)      رابدوسوم

3)      تکا

4)      زوئید

78-   ترکیب شیمیایی اسکلت خارجی گراپتولیت ها عبارت است از:

1)      کیتین

2)      فسفات

3)      آهک

4)      سیلیس

79-   نما عبارت است از:

1)      بخش قاعده ای اسکلت گراپتولیت ها

2)      فوقانی ترین بخش راسی سیکولا

3)      اسکلت سخت خارجی گراپتولیت ها

4)      بخش های تشکیل دهنده ی تکا در گراپتولیت ها

80-   اندام ارتباط دهنده زوئید ها درگراپتولیت هاچه نامیده می شود؟

1)      حجره

2)      کانال

3)      استولون

4)      مجرا

81-   مهم ترین راسته گراپتولیت ها کدام است؟

1)      دندروئیده آ

2)      توبوئیده آ

3)      استولونوئیده آ

4)      گراپتولوئیده آ

82-   اندام شناور کننده گراپتولیت های شناور چه نامیده می شود؟

1)      تکا

2)      پنوماتوفر

3)      سیکولا

4)      ویرگولا

83-   فسیل گراپتولیت درکدام یک از سنگ های زیر فراوان تراست؟

1)      شیل

2)      آهک

3)      ماسه سنگ

4)      رس

84-   اولین گراپتولوئید ها درکدام زمان ظاهر شدند؟

1)      سیلورین

2)      اردویسین

3)      ترمادوسین

4)      کربونیفر

 

پاسخ نامه

65-   3

66-   2

67-   4

68-   1

69-   2

70-   3

71-   3

72-   2

73-   4

74-   1

75-   1

76-   4

77-   2

78-   1

79-   2

80-   3

81-   4

82-   2

83-   1

84-   2

 

هم وطنان گرامی درصورت امکان پاسخ نامه سوالات زیر را به آدرس ایمیل من بفرستید.متشکرم

zaminshenasi_83_davoud@yahoo.com

1-      ترکیب شیمیایی بند پایان کدامیک از گزینه های زیر است؟

1)      فسفات

2)      کربنات کلسیم

3)      کیتینوفسفات

4)      سیلیس

2-      اندام دفاعی بند پایان چه نامیده می شود؟

1)      ستا

2)      سر

3)      سینه

4)      دم

3-      کدام اندام درگرفتن وجویدن غذا و هم چنین دفاع به بند پایان کمک می کند؟

1)      آنتن

2)      ماکسی له

3)      کلپید

4)      کلا

4-      گلابل معرف کدام بخش از صدف تریلوبیت ها است؟

1)      سینه

2)      سر

3)      دم

4)      حاشیه صدف

5-      اندام حرکتی تریلوبیت ها چه نام دارد؟

1)      اگزوپودایت

2)      آندوپودایت

3)      ماکسی له

4)      گلابل

6-      کدام گزینه معرف قرارگرفتن خط درز چهره ای درحاشیه سرتریلوبیت می باشد؟

1)      گناتوپارین

2)      اپیستوپارین

3)      پروپارین

4)      هیپو پارین

7-      بخش محوری دم تریلوبیت ها چه نام دارد؟

1)      خاردمی

2)      زاویه جنال

3)      راکیس

4)      گونه

8-      بندهای کدام بخش از صدف تریلوبیت ها کاملا از یکدیگر مجزا می باشد؟

1)      حاشیه

2)      سر

3)      سینه

4)      دم

9-      کدام گروه از تریلوبیت ها خط درز چهره ای ندارند؟

1)      آنگوستی دا

2)      پلی مریدا

3)      شیزوکروال

4)      هولوکروال

10-   درکدام گروه از تریلوبیتها قطعات سینه ای بیش از پنج عدد می باشد؟

1)      آنگوستی دا

2)      پلی مریدا

3)      هولوکروال

4)      شیزوکروال

+ نوشته شده در  26 Feb 2009ساعت 1 AM  توسط مهدی داودی(کارشناس ارشد چینه فسیل) | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو وبلاگ
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ

پیوندهای روزانه
اولین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی ایران
اکتشاف ژئوشيميايي اورانيوم
سنگهاي ساختماني
سنگ هاي رسوبي ايران
نفت
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
۸۷/۱۲/۰۱ - ۸۷/۱۲/۳۰
۸۷/۱۱/۰۱ - ۸۷/۱۱/۳۰
۸۷/۰۹/۰۱ - ۸۷/۰۹/۳۰
۸۷/۰۴/۰۱ - ۸۷/۰۴/۳۱
۸۷/۰۲/۰۱ - ۸۷/۰۲/۳۱
۸۷/۰۱/۰۱ - ۸۷/۰۱/۳۱
۸۶/۱۲/۰۱ - ۸۶/۱۲/۲۹
۸۶/۱۱/۰۱ - ۸۶/۱۱/۳۰
۸۶/۱۰/۰۱ - ۸۶/۱۰/۳۰
۸۶/۰۹/۰۱ - ۸۶/۰۹/۳۰
۸۶/۰۸/۰۱ - ۸۶/۰۸/۳۰
۸۶/۰۵/۰۱ - ۸۶/۰۵/۳۱
۸۶/۰۴/۰۱ - ۸۶/۰۴/۳۱
۸۵/۱۱/۰۱ - ۸۵/۱۱/۳۰
۸۵/۱۰/۰۱ - ۸۵/۱۰/۳۰
۸۳/۰۲/۰۱ - ۸۳/۰۲/۳۱
۷۸/۱۰/۰۱ - ۷۸/۱۰/۳۰
لیست موضوعات ومطالب
کپه داغ ماگماتیسم پلوتونیسم تکتونیک چینه شناسی و..
نمونه سوالات کنکور کارشناسی ارشد زمین شناسی
نمونه سوالات کارشناسی ارشد زمین شناسی ایران
نمونه سوالات کارشناسی ارشد زمین شناسی(رسوب شناسی)
نمونه سوالات کارشناسی ارشد زمین شناسی(ژئوشیمی)
نمونه سوالات کارشناسی ارشد زمین شناسی(اقتصادی 85)
نمونه سوالات چهارگزینه ای دیرینه شناسی1(ماکروفسیل)
برخی از منابع احتمالی آزمون کارشناسی ارشد89
نمونه سوالات کارشناسی ارشد زمین شناسی(ایران 85)
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد سال 1376سری اول
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد سال 1376سری دوم
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد سال 1377سری اول
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد سال 1377سری دوم
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد سال 1378سری اول
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد سال 1378سری دوم
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد سال 1379سری اول
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد سال 1379سری دوم
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد سال 1380سری اول
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد سال 1380سری دوم
سنجش از راه دورRemote sensingچیست؟
ژئومورفولوژی
زمین شناسی زغال سنگ ها از معدن تا صنعت
وضعيت كاريابي واستخدام زمين شناسان
سوالات کنکور(طنز)
درآمدی بر ماگماهای آذرین
زمین شناسی ساختمانی وتکنونیک
تاریخچه و تئوری ﮊئوسنکلینال
گالری تصاویر از فسیل ها
سنگ‌هاى آتشفشانى کرتاسه درایران
فسیل شناسی
چرخه ی حیات
خلاصه ای ازبلور شناسی
مروری برجنگل های کربونیفر
فسیل ها ی جنوب غربی پنسیلوانیا
مختصری راجع به ژئوشیمی
آتشفشان چیست؟
پیوندها
وبلاگ مباحث تخصصی زمین شناسی
این هم وبلاگی جالب راجع به کامپیوتر
تصاویر کانی ها
بازارسنگ ایران
تصاویر هوایی مناطق مختلف زمین
پهنه هاي برشي
وبلاگ تخصصی معدن
تلفيق نقشه هاي زمين شناسي
وبلاگ مهندس سيد مجيد ميركاظميان
مباحث علم ژئوشيمي + گزارش كار آزمايشگاه شيمي عمومي 1
طنز(پیامد های زلزله در نقاط مختلف دنیا)
فروشگاه الکترونیکی 24
وبلاگ زمین شناسی کاربردی دانشگاه صنعتی شاهرود
وبلاگ زمين شناسي زنجان
انجمن علمی زمین شناسی دانشگاه آزاد شیراز
وبگاه زمین شناسان
دانشجويان زمين شناسي دانشگاه باهنر كرمان
وبلاگ انجمن علمي زمين شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري
بچه های زمین شناسی ورودی 89 دانشگاه دولتی شیراز
بچه های زمین شناسی ورودی 89 دانشگاه تبریز
زمین شناسی دانشگاه ازاد زاهدان
وبلاگ زمین شناسی مسعود تجویدی دانشجوی پیام نورکرج
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM